Ajudes de material escolar per a 2n cicle d’educació infantil

 

Ja està publicada tota la informació sobre les ajudes de material escolar 2016-2017 gestionades per la Regidoria d’Educació que lidera la nostra companya Maria Oliver Sanz; per a l’alumnat escolaritzat en els cursos corresponents al segon cicle d’educació infantil en col·legis de titularitat pública, així com en centres que tinguen concertada la prestació de serveis per a l’educació infantil de segon cicle autoritzats per l’administració, en la ciutat de València.

 

REQUISITS PER A SER BENEFICIARI/ÀRIA DE LES AJUDES DE MATERIAL ESCOLAR

Podran ser persones beneficiàries els/les menors en nom de les quals se sol·licite, sempre que es reunisquen els requisits següents:

Tant el/la menor com les persones progenitores, o representants legals, hauran d’estar empadronades en el municipi de València en el moment de formalitzar la sol·licitud i durant tot el curs, excepte casos de necessitat social urgent, motius laborals o altres motius acreditats degudament, així com menors en tràmit d’adopció nacional o internacional o en situació d’acolliment familiar o residencial. Tot això a criteri de la Comissió Tècnica.

.

CRITERIS DE BAREMACIÓ

Els criteris de baremació vénen determinats per:

· La renda anual familiar, obtinguda per mitjà de l’aplicació de la fórmula que figura en les bases reguladores de les ajudes per a material escolar.
· L’existència de discapacitats.
· La situació familiar (família nombrosa, família monoparental, parts múltiples i situació de dependència).
· Situació de violència de gènere.

.

IMPORT MÀXIM DE LES AJUDES PER A MATERIAL ESCOLAR

L’import màxim de cada subvenció per alumne/a no podrà ser superior a 100,00 €. En el cas que el gasto siga menor de 100 euros, únicament es podrà concedir i abonar la quantia pel valor justificat. No obstant això, l’import de l’ajuda, sumat al de les altres ajudes que, si és el cas, puga rebre l’alumne/a per a la mateixa finalitat, no podrà ser de tal quantia que supere el cost d’adquisició de material.

.

Tota la informació disponible ací

.

Bookmark the permalink.

Comments are closed.