L’Ajuntament acorda la recuperació anticipada de l’edifici dels Docks de La Marina

 

 

L’Ajuntament ha arribat a un acord per a la recuperació de l’edifici dels Docks situats a la Marina i cedir-los al Consorci València 2007. Després de mesos de negociacions amb la mercantil Docks Logistics Spain, SA, la Junta de Govern Local ha ratificat la proposta de mutu acord per a resoldre de forma anticipada el dret d’ocupació de l’immoble de propietat municipal.

 

“L’objectiu de l’Ajuntament en estes negociacions sempre ha sigut recuperar l’edifici per a dignificar la seua arquitectura, posar-lo en ús, per a d’alguna manera garantir la revitalització de la zona on està. I sobretot, que la seua explotació ens ajude a pagar l’immens deute que el PP ens va deixar en l’àmbit de la Marina”, ha explicat la regidora de Patrimoni, Maria Oliver.

 

La resolució anticipada del dret d’ocupació queda sotmesa a una doble condició. En primer lloc, Docks Logistics Spain, SA, ha d’abonar el deute pendent a favor de l’Ajuntament fins a la data de 29 de juny de 2016, dia en què es va sol·licitar la resolució anticipada, la qual ascendix a la quantitat de 168.894,31 € en concepte de taxes per ocupació, activitat principal i complementària d’oci i hostaleria. D’altra banda, l’empresa concessionària haurà de realitzar actuacions de recuperació perquè l’edifici siga retornat en condicions de seguretat i habitabilitat.

 

Un informe tècnic, realitzat el 18 de maig de 2017, assenyalava el deficient estat en què es trobaven els Docks, motiu pel qual el consistori no podia acceptar la primera proposta de la mercantil per a resoldre anticipadament l’acord compensant el deute adquirit per l’empresa amb el lucre cessant per la interrupció de l’activitat. La situació d’abandó de l’immoble feia inviable l’activitat econòmica des de feia temps i, per tant, la proposta de compensar les pèrdues no podia ser admesa.

 

L’acord que finalment se signarà oferix unes condicions avantatjoses per a l’empresa Docks Logistics, ja que en el cas de continuar amb l’ocupació fins a la finalització del termini previst, hauria d’assumir, a més de les despeses derivades de la taxa per ocupació des del 29 de juny de 2016 fins a desembre de 2022, l’import de l’IBI corresponent als exercicis 2017 fins al 2022, sense cap possibilitat d’ús de l’immoble, si abans no es realitza una important inversió de rehabilitació que, en tot cas, no aconseguirien amortitzar tenint en compte el termini que resta d’ocupació, a més de les despeses que comporta la conservació de l’immoble durant el període restant.

 

En l’actualitat, en els terrenys sobre els quals s’assenta l’edifici conegut com a Docks, situat a la plaça de la Duana, núm.1, i Dr. Marcos Sopena, inclòs al Catàleg d’Edificis Protegits del Pla General Urbà de València, amb nivell de protecció 2, la mercantil Docks Logistics Spain, SA, ostenta un dret d’ocupació fins al 14 de desembre de 2022. Amb posterioritat, esta superfície també va formar part de l’àmbit dels terrenys cedits a l’Ajuntament de València per l’Autoritat Portuària de València, en l’àmbit de la Marina, per mitjà d’un conveni subscrit en data 26 d’abril de 2013 com a culminació del procés iniciat per a la modernització de les infraestructures del Port de València, la millora de la integració urbana del Port i potenciació de l’estratègia d’obrir la ciutat de València al mar.

 

En virtut d’este conveni, l’Ajuntament quedava obligat a la immediata cessió de l’ús també gratuït dels terrenys i, entre ells, de l’edifici Docks a favor del Consorci València 2007, a partir del moment en què quedara extingit el dret d’ocupació i, per tant, en tot cas, a partir del 14 de desembre de 2022.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.