projectem-en-comu_01-300x126

Convocatòria 2017 – II Edició

Què es i per a què llancem Projectem en Comú

Amb aquesta segona convocatòria es busca desenvolupar, des de València en Comú, els mecanismes que permeten una gestió dels excedents salarials dels nostres càrrecs públics que estiga d’acord amb el nostre Codi Ètic.

Volem, amb això, fer arribar el nostre suport, de manera real i efectiva, als projectes socials, als moviments ciutadans i, en general, als espais autogestionats que, en la seua diversitat, afavoreixen processos d’apoderament popular, sempre que s’alineen amb els objectius que perseguix València en comú a l’hora de construir la nova València que desitgem.

Quatre línies d’acció

La present convocatòria pretén incidir en quatre línies d’acció que per a València en Comú són fonamentals de cara a la transformació de la ciutat de València i les seues pedanies. I seran les entitats socials les que seleccionaran la línia d’acció que millor s’adeqüe al seu projecte a l’hora de presentar-lo en la convocatòria Projectem en Comú.

Aquestes quatre línies són les següents:

Drets en comú

Igualtat en comú 

Cultura en comú

Sostenibilitat en comú

Pressupost

En esta convocatòria es destinaran TRENTA QUATRE MIL EUROS (34.000 €), com a màxim, a la subvenció de projectes.

Amb la finalitat de poder arribar al major nombre d’actuacions possible, la quantitat màxima a subvencionar no sobrepassarà els DOS MIL CINC CENTS EUROS (2.500 €) per projecte.

Fases

La convocatòria de Projectem en Comú II edició, per a l’any 2017, consta de quatre fases:

 

PRIMERA FASE: Presentació de projectes per part de les entitats / xarxes / plataformes o col·lectius amb o sense personalitat jurídica pròpia

Totes aquelles que complisquen els requisits descrits en la convocatòria podran presentar un (1) únic projecte de nova creació o de continuitat.

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ DE PROJECTES

09/02/2017

MAIL DE ENVIAMENT AMB LA DOCUMENTACIÓ

projectem@valenciaencomu.net

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR 

Bases de la Convocatòria
Formulari 
Pressupost Annex I 
Abstract Annex II 

*No oblides que hi ha documentació de la teua organització que també has de presentar

Descarrega’t la documentació, tria la línia d’acció que s’adequa al teu projecte i presentat!!

 

SEGONA FASE: Selecció de projectes

Els projectes presentats seran avaluats per set persones, que seran les encarregades de seleccionar quins d’ells passen a la fase següent.

Són, en ordre alfabètic:

Arnau Carrillo, Antonio
Biosca Ordaz, Mireia
Buades Martínez, Eva
Fábregas Santana, Neus
Martínez Martínez, Eva
Pérez Ballester, José

Estes persones van ser triades atenent als seus coneixements en relació amb la base programàtica i ideològica de València en Comú, la seua experiència en moviments socials i ciutadans i la seua capacitat a l’hora d’avaluar projectes i van ser ratificades pel Plenari de València en Comú celebrat el passat 21 de març de 2016.

Les seues funcions són:

 • Revisar els requisits exigits per esta convocatòria a les entitats que es presenten desestimant el projecte en el cas que no els complisca.
 • Valorar les propostes d’acord amb la convocatòria atenent a dos grans blocs:
Aspectes estratègics, estructurals, operatius i històrics relacionats
amb l'entitat sol·licitant:

     Fins a un màxim de 40 punts

Aspectes relacionats amb el projecte presentat: Qualitat tècnica,
potencialitat de transformació i potencialitat inclusiva:

     Fins a un màxim de 60 punts

Passaran a la fase següent els projectes que aconseguixen una puntuació màxima total de 60 punts com a mínim (de 100 possibles) obtenint, almenys, 20 punts en “Aspectes relacionats amb l’entitat sol·licitant” i 30 punts en “Aspectes relacionats amb el projecte presentat”.

Cada projecte serà valorat per tres de les sis persones que formen el grup. La puntuació assignada a cada projecte, en cada apartat, serà la mitjana aritmètica de les puntuacions individuals de les tres persones.

 

CRITERIS DE VALORACIÓ DE PROJECTES, ací


TERMINI DE SELECCIÓ DE PROJECTES

Des del dia 10.02.2017 fins al dia 18.02.2017

TERMINI PER A LA REVISIÓ DE LES VALORACIONS

Des del dia 20.02.2017 fins al dia 23.02.2017

Es publicarà la relació de projectes que no han passat o els requisits o la puntuació mínima.

 

Entitats que no passen a la fase següent

 

Entitats que han de reformular per a passar a la següent fase

 

S‘obrirà un termini de 3 dies perquè totes aquelles entitats que vulguen posar-se en contacte amb València en Comú, per a contrastar els criteris de valoració dels seus projectes, poden escriure a projectem@valenciaencomu.net

 

TERCERA FASE: Suport de la ciutadania a les propostes seleccionades

La ciutadania serà l’encarregada de decidir quins són els projectes que es duran a terme a través d’esta convocatòria.

Per a això, i durant tot el procés, la ciutadania podrà inscriure’s en la web perquè, una vegada obert el termini de suports telemàtics, puga fer els seus suports.

Cada persona inscrita haurà de recolzar, obligatòriament, dos propostes en cada una de les quatre línies d’acció de la convocatòria Projectem en Comú.

 

Seran subvencionats per València en Comú aquells projectes que hagen rebut més suports en cada una de les quatre línies d’acció, fins a un màxim de quatre projectes en la línia d’acció Drets en comú, quatre projectes en la línia d’acció Igualtat en comú, tres projectes en la línia d’acció de Cultura en comú i dos projectes en la línia d’acció de Sostenibilitat en comú.

 

En cas d’empat, serà seleccionat el projecte que haja obtingut major puntuació en la fase de valoració de criteris. Més informació en les Bases de la Convocatòria.

 

TERMINI PER A SOL·LICITAR REGISTRAR-SE

Des del dia 24.02.2017 fins al dia 08.03.2017

SOL·LICITUD PER AL REGISTRE, ACÍ


TERMINI PER A RECOLZAR ELS PROJECTES

Des del dia 27.02.2017 fins al dia 10.03.2017

RECOLZA ELS PROJECTES DE LES ENTITATS SOCIALS ACÍ

 

QUARTA FASE: Projectes aprovats

La relació dels projectes subvencionats, així com el resultat final de suports de tots els projectes presentats a votació popular, es publicarà en la web de València en Comú, en el apartat de Projectem en Comú II Edició.

En la dita relació es farà indicació expressa de la puntuació obtinguda per cada un dels projectes presentats, tant aquells que hagen sigut aprovats, com aquells que hagen sigut rebutjats.

 

DATA DE PUBLICACIÓ EN LA WEB

12.03.2017

Resultats dels suports telemàtics

València en Comú es posarà en contacte per adreça electrònica amb les entitats els projectes de les quals siguen triats per la ciutadania per a ser subvencionats.

El termini i procés d’execució està desenvolupat en les Bases de la Convocatòria.

.

Comments are closed.