projectem-en-comu_01-300x126

Convocatòria 2016 – I edició

 Què és i per a què llancem Projectem en Comú

Amb esta convocatòria es busca desenvolupar, des de València en Comú, els mecanismes que permeten una gestió d’acord amb el nostre Codi Ètic dels excedents salarials dels nostres càrrecs públics.

Volem, amb això, fer arribar el nostre suport, de manera real i efectiva, als projectes socials, als moviments ciutadans i, en general, als espais autogestionats que, en la seua diversitat, afavorixen processos d’apoderament popular, sempre que s’alineen amb els objectius que perseguix València en Comú a l’hora de construir la nova València que desitgem.

Quatre línies d’acció

La present convocatòria pretén incidir en quatre línies d’acció que, per a València en Comú, són fonamentals de cara a la transformació de la ciutat de València i les seues pedanies. I seran les entitats socials els que seleccionaran la línia d’acció que millor s’adeqüe al seu projecte a l’hora de presentar-ho en la convocatòria Projectem en Comú.

Estes quatre línies són les següents:

Participació ciutadana en comúCultura en comúSostenibilitat en comúDrets i igualtat en comú

Pressupost

En esta convocatòria es destinaran TRENTA MIL EUROS (30.000 €), com a màxim, a la subvenció de projectes.

A fi de poder arribar al nombre més gran d’actuacions possible, la quantitat màxima a subvencionar no sobrepassarà els DOS MIL EUROS (2.000 €) per projecte.

Fases

La primera convocatòria de Projectem en Comú, per a l’any 2016, consta de quatre fases:

PRIMERA FASE: Presentació de projectes per part de les entitats socials

Totes aquelles entitats que complisquen els requisits descrits en la convocatòria podran presentar un projecte de nova creació o de continuïtat.

DATA LÍMIT DE PRESENTACIÓ DE PROJECTES

27.04.2016

MAIL D'ENVIAMENT AMB LA DOCUMENTACIÓ

projectem@valenciaencomu.net

DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR

Document de convocatòria
Formulari
Annex I. Matriu del projecte
Annex II. Cronograma
Annex III. Pressupost
Annex IV. Abstract

Descarrega la documentació, tria la línia d’acció que s’adequa al teu projecte i presenta’t!!

SEGONA FASE: Selecció de projectes

Els projectes presentats seran avaluats per set persones, que seran les encarregades de seleccionar quins d’ells passen a la fase següent.

Són, en ordre alfabètic:

Arnau Carrillo, Antonio
Biosca Ordaz, Mireia
Buades Martínez, Eva
Fábregas Santana, Neus
Martínez Martínez, Eva
Montalbán Mollá, Rosana
Pérez Ballester, José

Estes persones van ser triades atenent als seus coneixements en relació amb la base programàtica i ideològica de València en Comú, la seua experiència en moviments socials i ciutadans i la seua capacitat a l’hora d’avaluar projectes i van ser ratificades pel Plenari de València en Comú celebrat el passat 21 de març.

Les seues funcions són:

 • Revisar els requisits exigits per esta convocatòria a les entitats que es presenten desestimant en el cas que no es complisca.
 • Valorar les propostes d’acord amb la convocatòria atenent a dos grans blocs:
Aspectes estratègics, estructurals, operatius i històrics relacionats
amb l'entitat sol·licitant:

     Fins a un màxim de 40 punts

Aspectes relacionats amb el projecte presentat: Qualitat tècnica,
potencialitat de transformació i potencialitat inclusiva:

     Fins a un màxim de 60 punts

Passaran a la fase següent els projectes que aconseguixen una puntuació màxima total de 60 punts com a mínim (de 100 possibles) obtenint, almenys, 20 punts en “Aspectes relacionats amb l’entitat sol·licitant” i 30 punts en “Aspectes relacionats amb el projecte presentat”.

Cada projecte serà valorat per tres de les set persones que formen el grup. La puntuació assignada a cada projecte, en cada apartat, serà la mitjana aritmètica de les puntuacions individuals de les tres persones.

CRITERIS DE VALORACIÓ DE PROJECTES

Projectem en Comú. Criteris de valoració

TERMINI DE SELECCIÓ DE PROJECTES

Des del día 28.04.2016 fins al día 12.05.2016

TERMINI PER A REVISIÓ DE LES VALORACIONS

Des del día 14.05.2016 fins al día 20.05.2016

Es publicarà la relació de projectes que no han passat o els requisits o la puntuació mínima.

 

Entitats que no passen a la fase següent

 

S‘obrirà un termini de 5 dies perquè totes aquelles entitats que vulguen posar-se en contacte amb València en Comú, per a contrastar els criteris de valoració dels seus projectes, poden escriure a projectem@valenciaencomu.net

TERCERA FASE: Suport de la ciutadania a les propostes seleccionades

La ciutadania serà l’encarregada de decidir quins són els projectes que es duran a terme a través d’esta convocatòria.

Per a això, i durant tot el procés, la ciutadania podrà inscriure’s en la web perquè, una vegada obert el termini de suports telemàtics, puga fer els seus suports.

Cada persona inscrita haurà de recolzar, obligatòriament, dos propostes en cada una de les quatre línies d’acció de la convocatòria Projectem en Comú.

Seran subvencionats per València en Comú aquells projectes que hagen rebut més suports en cada una de les quatre línies d’acció, fins a un màxim de quatre projectes en la línia d’acció Participació ciutadana en comú, cinc projectes en la línia d’acció Drets i igualtat en comú, quatre projectes en la línia d’acció de Cultura en comú i dos projectes en la línia d’acció de Sostenibilitat en comú.

En cas d’empat, serà seleccionat el projecte que haja obtingut major puntuació en la fase de valoració de criteris.

En el cas que no es cobrirà tot el pressupost en alguna de les línies d’acció, el romanent es destinarà a la següent convocatòria de Projectem en Comú.

TERMINI PER A REGISTRAR-SE

Des del dia 10.05.2016 fins al dia 05.06.2016

REGISTRA'T ACÍ

registrar-se

TERMINI PER A RECOLZAR ELS PROJECTES

Des del dia 24.05.2016 fins al dia 07.06.2016

RECOLZA ELS PROJECTES DE LES ENTITATS SOCIALS ACÍ

Recolza els projectes

QUARTA FASE: Projectes aprovats

La relació dels projectes subvencionats, així com el resultat final de suports de tots els projectes presentats a votació popular, es publicarà en la web de València en Comú.

En la dita relació es farà indicació expressa de la puntuació obtinguda per cada un dels projectes presentats, tant aquells que hagen sigut aprovats, com aquells que hagen sigut rebutjats.

DATA DE PUBLICACIÓ EN LA WEB

08.06.2016

Resultats dels suports telemàtics

València en Comú es posarà en contacte per adreça electrònica amb les entitats els projectes de les quals siguen triats per la ciutadania per a ser subvencionats.

El termini i procés d’execució està desenvolupat en les bases de la convocatòria.

Comments are closed.