València destinarà 1.400.000 euros per a subvencionar projectes de cooperació i educació per al desenvolupament

 

La Junta de Govern Local ha aprovat les convocatòries de subvencions municipals a entitats de cooperació i de projectes d’educació per al desenvolupament. La regidoria de Cooperació i Migració dedicarà 1.100.000 euros a projectes de cooperació, i 300.000 euros per a iniciatives que fomenten i sensibilitzen per al desenvolupament.

 

La convocatòria de subvencions per a la cooperació al desenvolupament del municipi de València es focalitza en projectes que busquen el compliment dels drets bàsics de la població, principalment orientats cap a servicis bàsics lligats a la qualitat de vida. Totes estes actuacions s’emmarquen i complementen amb els objectius de desenvolupament sostenible de Nacions Unides, els quals aborden una àmplia gamma de temes, que es reflecteixen en tres pilars: l’econòmic, el social i l’ambiental. Enguany, com a novetat, s’incorporen com a possibles beneficiàries d’esta subvenció les conegudes com a Organitzacions Internacionals de dret públic, dependents de Nacions Unides. A més, s’àmplia la data de execucíó, de 12 a 18 mesos i s’incorporen noves formes de justificació de la subvenció.

 

La regidora de Cooperació i Migració, Neus Fàbregas Santana, ha destacat que l’objectiu és contribuir a un major “enfortiment dels vincles entre el municipi de València i els països empobrits i promoure, entre d’altres, els següents objectius: la defensa dels drets humans i la promoció de la igualtat, el foment de la governabilitat democràtica, l’enfortiment dels governs locals i el suport a la participació de la Societat civil”.

 

Les prioritats sectorials d’esta convocatòria són l’educació, la salut, l’accés a l’aigua potable i sanejament bàsic, l’habitabilitat bàsica i habitatge digne. També són prioritàries els projectes emmarcats en la sobirania alimentària, la protecció del medi ambient i la lluita contra el canvi climàtic, així com la governabilitat democràtica, la protecció dels drets humans, la prevenció de conflictes i la construcció de la pau. També l’apoderament de les dones com a agents de desenvolupament, foment i suport a les iniciatives dels pobles indígenes.

 

La quantia total per a estes subvencions és d’1.100.000 euros i per projecte no superarà el 80% del pressupost total de la iniciativa a sufragar. D’altra banda, la quantia màxima a subvencionar per projecte no excedirà de 60.000 euros.

 

També la Junta de Govern ha aprovat les subvencions per a la realització de projectes de sensibilització i educació per al desenvolupament i la ciutadania global, dirigides tant a l’àmbit educatiu formal com al no formal. L’import d’esta subvenció tampoc podrà ser superior al 80% del pressupost total del projecte presentat. Per a la modalitat 1, destinada a projectes d’educació per al desenvolupament i la ciutadania global serà de 30.000 euros, i per a la modalitat 2 per a les accions que desenvolupen en matèria de sensibilització, serà de 8.000 euros màxim per projecte. Per a la modalitat 1 es destinen un total de 220.000 euros i per a la modalitat 2, 80.000 euros. S’han incrementat les quanties màximes per modalitats, passant de 26.500 a 30.000 per a la primera i de 3.500 a 8.000 per a la segona.

 

Neus Fàbregas Santana ha destacat que “des de la perspectiva de la solidaritat i la promoció del desenvolupament sostenible, les subvencions es destinen a fomentar la iniciativa de les ONGD per a construir una ciutadania crítica global i conscient sobre les desigualtats mundials i la relació de poder entre els paises del nord i del sud”.

 

Els projectes i activitats de sensibilització social i educació per al desenvolupament hauran d’estar dirigides a fomentar una reflexió crítica sobre les causes de la desigualtat mundial i les seues conseqüències, promoure l’educació per a la pau, la solidaritat i la justícia que contribuisquen a la transformació social, impulsar el comerç just i el consum responsable, promoure el respecte als drets humans, incidint especialment en els drets polítics, socials i culturals i en la promoció dels drets individuals i col·lectius dels pobles.

 

També es pretén millorar la qualitat dels recursos pedagògics de l’educació per al desenvolupament, mitjançant l’impuls de tallers i activitats que contribuisquen a una major percepció de la societat valenciana cap als països empobrits. Difondre el contingut dels Objectius de Desenvolupament Sostenible establits en l’agenda 2030, impulsar iniciatives que contemplen el foment de la igualtat de gènere, la dimensió intercultural, els drets humans, la sostenibilitat ambiental, la participació democràtica i l’enfortiment del teixit social. Fomentar el voluntariat i la participació de la societat valenciana com a agent d’educació per al desenvolupament, promoure sinèrgies i aliances socials, desenvolupar iniciatives i propostes de caràcter innovador en l’àmbit de la sensibilització i l’educació per al desenvolupament i fomentar el treball en xarxa en l’àmbit de l’educació per al desenvolupament.

 

Bookmark the permalink.

Comments are closed.